Openbaarheid van bestuur

Het decreet van 26 maart 2004 over openbaarheid van bestuur regelt de actieve en passieve openbaarheid met betrekking tot bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een overheid, in dit geval OCMW Kampenhout.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid.

  • Actieve openbaarheid: OCMW Kampenhout neemt zelf initiatieven om de burger te informeren over het beleid (inlichtingen over de werking en de structuur van het OCMW, via sociale media, website,...).
  • Passieve openbaarheid: De burger kan zelf aan OCMW Kampenhout verzoeken bepaalde bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.

Hoe dien je een aanvraag tot inzage/afschrift in?

De aanvrager dient zijn aanvraag schriftelijk in te dienen.

Dit kan:

  • via een brief of e-mail aan OCMW Kampenhout, t.a.v. algemeen directeur, Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout;
  • via aanmelding aan het OCMW-onthaal en ter plaatse een aanvraagformulier in te vullen

Let op: Anonieme, vage of vragen in opdracht van een andere persoon (uitzondering mits volmacht) worden niet behandeld.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

De aanvraag wordt geregistreerd in een register. Dit register bevat: naam en adres van de aanvrager, datum van registratie, korte omschrijving van het aangevraagde, de beslissing(en) omtrent de aanvraag en de datum van de beslissing(en).

Termijn

De algemeen directeur beslist over de aanvraag tot inzage in, afschrift van en uitleg bij een bestuursdocument. De algemeen directeur neemt binnen de 15 dagen, te rekenen van de dag na de registratie, een beslissing. De termijn van 15 dagen kan verlengd worden tot 30 dagen als het niet mogelijk is om tijdig de aanvraag ten gronde te beoordelen. Als een aanvraag te vaag is en het OCMW verduidelijking dient te vragen, dan begint de termijn te lopen vanaf de registratie van het verduidelijkend antwoord.

Beslissing

De beslissing kan zijn:

  • onontvankelijk: als het vereiste belang niet is aangetoond of als de vraag anoniem is;
  • aanvraag ingewilligd: als het bestuursdocument mag openbaar gemaakt worden;
  • aanvraag gedeeltelijk ingewilligd: als het bestuursdocument voor een deel openbaar mag gemaakt worden of als er enkel inzage doch geen afschrift kan toegestaan worden (uitzonderingsgronden);
  • aanvraag afgewezen: als het bestuursdocument niet mag openbaar gemaakt worden (uitzonderingsgronden);
  • verlenging termijn: als binnen de wettelijke termijn geen beslissing kan genomen worden).