Verwarmingstoelage

Wat?

Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.

Voor wie?

  • Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
  • Cat. 3: personen met schuldoverlast

Wanneer aanvragen?

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout. Momenteel organiseert OCMW Kampenhout geen zitdagen.

Indien u een verwarmingstoelage wenst aan te vragen, neem dan contact op met OCMW Kampenhout: 016 31 43 10 of socialedienst@ocmw-kampenhout.be.

Wat meebrengen naar de zitdag?

  • leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
  • uw identiteitskaart

+ voor categorie 3:

  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen zal het OCMW uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij FOD Financiën opvragen.